Аналітичний звіт за результатами анкетування представників громадських організацій міста Сєвєродонецька

В анкетуванні громадських організацій міста щодо вибору методик висвітлення їх діяльності на період 2009-2011 рр., визначення на їх погляд тем, актуальних як для них, так і для жителів міста, які потребують висвітлення в ЗМІ взяли участь 29 представників громадських організацій.

Анкетування проводилося за такими напрямками:
1.Робота з державними структурами.
2. Робота з іншими неурядовими організаціями (далі – НУО).
3. Робота з громадськістю та засобами масової інформації.
4. Інформаційна обізнаність НУО щодо існуючого законодавства.
5. Пропозиції представників НУО щодо планування діяльності ЗМІ на наступний рік.

Щодо роботи з державними структурами. 28 з 29 представників громадських організацій підтвердили свою співпрацю з державники органами. Чотири громадські організації співпрацюють з державними органами щоденно, три – щотижнево, 6 – щомісячно, 2 – щоквартально, 4- щорічно та 12 організацій співпрацюють з органами влади нерегулярно (мал.1).
Мал..1
звіт

Ініціатором спілкування у 52 випадках із 100 виступають обидві сторони, у 38 випадках – громадські організації (мал.2).
Спільні проекти з органами влади за останній рік виконали 17 організацій, що складає 59% від загального обсягу організацій, що взяли участь в анкетуванні. За даними анкетування, 6 організацій щорічно виконують по 1-2 проекти з органами влади, 5 організацій – по 3-5 проектів, 6 організацій – більш ніж 5 проектів (мал.3).
Мал..2
звіт

Мал..3
звіт

На питання, що на Ваш погляд заважає співпраці влади з неурядовими організаціями, більшість респондентів визначили недостатній професіоналізм НУО (21%) та недостатню інформованість владних структур про діяльність НУО (22%). 19% відзначили небажання співпрацювати з боку НУО, 13% визначили нерозуміння корисності від такої співпраці з боку владних структур, 6% - нерозуміння корисності від такої співпраці з боку НУО (мал.4).

Щодо співпраці з іншими громадськими організаціями. Серед опитуваних представників громадських організацій 34% досить обізнані з діяльністю інших організацій, які займаються такими ж або подібними питаннями на міжнародному, національному, регіональному або місцевому рівнях, 53% - частково обізнані з діяльність подібних організацій, 10% - зовсім не обізнані і лише 3% заважилися відповісти (мал.5). 76% громадських організацій активно співпрацюють з іншими НУО (мал. 6). 57% респондентів вважають, що НУО співпрацюють недостатньо (мал.7).
Мал.4
звіт

Мал..5
звіт

Мал..6
звіт

Мал..7
звіт

На питання, що заважає співпраці між НУО, 26% респондентів називає чинником недостатність інформації про діяльність та місії інших НУО, 16% вважає проблемою амбіційність лідерів та конфлікти між ними, 14% - недостатній професіоналізм НУО, 9% - труднощі, які виникають в процесі співпраці, ще 9% називають конкуренцію за фонди та ресурси, 12% назвали інші причини. 14% респондентів вважає, що в співпраці НУО немає необхідності (мал.8).

Мал.8
звіт

66% організацій, що брали участь у анкетуванні є членами коаліцій, мереж чи робочих груп. Щодо досвіду роботи у об`єднаннях громадських організацій, 23% респондентів отримали можливість зустрітися з лідерами інших НУО, 23% спланували спільні акції, 17% респондентів завдяки співпраці з іншими НУО змогли залучити більше клієнтів, 27% вважають, що завдяки співпраці змогли підвищити свій імідж. З 29 опитаних не знайшлося жодного, хто вважає участь у коаліціях та інших об`єднаннях громадських організацій некорисною.

Мал..9
звіт

Щодо роботи з громадськістю та ЗМІ. На питання, чи часто члени організації зустрічаються з людьми, на яких спрямована діяльність організації, 12 респондентів з 29 відповіли, що зустрічаються щоденно, 6 – нерегулярно, 4- щотижнево, по 3 респонденти, що зустрічаються щомісячно та щорічно (мал.10).

Мал.10
звіт

25 громадських організацій-респондентів поширюють інформацію про свою діяльність, подаючи інформацію в пресу, 8 організацій видають буклети, листівки про організацію та поширюють інформацію через власну веб-сторінку, 4 організації – через веб-сторінки інших НУО. 7 організацій проводять презентації, 6 – видає річні звіти, 2 організації видають власний бюлетень (мал. 11).
Мал.11
звіт

Щодо рівня обізнаності громадських організацій про діяльність відповідної НУО, 12 респондентів відповіли, що громадськість знає про існування НУО, 14 респондентів вважає, що громадськість знає про діяльність НУО, 6 організацій громадськість підтримує власною діяльністю. Лише три респонденти вважають, що громадськість не знає про існування їхньої організації.

Щодо співпраці зі ЗМІ, 12 представників громадських організацій регулярно співпрацюють зі ЗМІ, 12 представників ГО співпрацюють зі ЗМІ епізодично, 2 організації ніколи зі ЗМІ не співпрацювали. 4 представника НУО завважились відповісти на питання.

Щодо контактів з журналістами ЗМІ, більшість представників організацій (35%) контактує з журналістами газети «Сєвєродонецькі вісті». Добре налагоджені зв`язки з ТРК «СТВ» (15% респондентів) та Інтернет-сайтом НОМЕLAN (15% респондентів). 5% респондентів співпрацює з газетою «Сєвєродонецький хімік», 12% - з Офіційним сайтом Сєвєродонецької міськради.
Мал.12
звіт

Щодо інформаційної обізнаності НУО в сфері чинного законодавства, яке регулює діяльність НУО, 42% респондентів вважає себе досить обізнаними в сфері чинного законодавства, 41% - частково обізнаними, 10% вважають себе зовсім не обізнаними в сфері законодавства, 7% завважились відповісти на питання (мал.13).
мал. 13
звіт

Щодо джерел інформації про зміни/оновлення існуючих законів та регуляторних актів, 36% респондентів використовують Інтернет (12% користуються електронною розсилкою). 19% респондентів про зміни в законодавстві дізнаються на зустрічах, семінарах, 12% - на конференціях, 9% - через інформаційні бюлетені НУО. 12% використовують інші джерела (мал.14).

47% організацій-респондентів постійно досліджують інформацію, важливу для клієнтів, 33% робить це у більшості випадків, 10% інколи займається подібними дослідженнями, 10% завважились відповісти на питання (мал.15).
Мал..14
звіт

Мал.15
звіт

Мал.16
звіт

На питання «Чи проводить Ваша НУО кампанії для ЗМІ з метою підтримки власної позиції, вирішення своїх питань, 10% відповіли, що проводять завжди, 39% - проводять у більшості випадків, 24% - час від часу, 17% - інколи. 10% відповіли, що ніколи не проводять таких кампаній (мал.16).

Щодо розробки НУО плану комунікації, 17% респондентів відповіли, що розробляють його завжди, 27% - у більшості випадків, 7% - час від часу, 21% розробляє план комунікації інколи. 7% респондентів ніколи не розробляли плану комунікації, 21% респондентів завважились відповісти на питання (мал.17).
Мал.17
звіт

Пропозиції представників НУО щодо планування діяльності ЗМІ на наступний рік.

Представники громадських організацій визначили 52 питання, найважливіших для міста, які можна об`єднати у такі теми (мал.18):
Екологія та озеленення міста (10);
Робота з молоддю та підлітками (10);
Благоустрій міста (9);
Організація міста сімеіного відпочинку (8);
Працевлаштування населення (7);
Боротьба з алкоголізмом та наркоманією (7);
Вирішення проблем ЖКГ (3).
Мал.18
звіт

Питання розміщено за рейтингом (кількість балів).
Більшість представників НУО, що взяли участь в опитуванні, підтвердили активну роботу з людьми, на яких спрямована діяльність організації.

За даними анкетування визначено, що співпраця з державними органами, особливо органами місцевого самоврядування необхідна для роботи громадських організацій. Для активної співпраці необхідно підвищувати професіональний рівень членів громадських організацій щодо роботи в організації, співпраці з державними органами влади та органами місцевого самоврядування, інформаційної обізнаності з питань законодавства.

Спіпраця громадських організацій допомагає представникам НУО у вирішенні багатьох питань. Необхідно підвищувати інформаційну обізнаність НУО щодо роботи інших громадських організацій як відповідного профілю так і інших. Для цього необхідно скаласти базу даних НУО, в якій буде інформація про напрями роботи організацій, плани роботи на рік, річні звіти.

За матеріалами проекту «Індикатор громади»

Последние комментарии